Zadaj pytanie

Aktualności

ekobudlife

www.EkoBudLife.pl/ Newsy

2 marzec 2019

Kolejny producent wkładów kominkowych na naszej ekspozycji - Hoxter

Wzbogaciliśmy swoją ekspozycję o wkłady kominkowe renomowanej firmy Hoxter!

HOXTER to pro­du­cent naj­wyż­szej ja­ko­ści wkła­dów ko­min­ko­wych na drew­no, które są zna­ne i ce­nio­ne w ca­łej Eu­ro­pie. Dzię­ki za­sto­so­wa­nej tech­no­lo­gii, HOXTER to gwa­ran­cja czy­stej szy­by, naj­lep­szej wy­daj­no­ści i za­chwy­ca­ją­cej wi­zji ognia. 

Znajdź wkład dla siebie

Wkła­dy HOXTER do­da­ją pre­sti­żu każ­de­mu wnę­trzu. Za­ch­wy­ca­ją swo­ją ele­gan­cją dzię­ki dba­ło­ści o naj­mniej­sze de­ta­le, two­rzą­ce har­mo­nij­ną kom­po­zy­cję.

Zapraszamy do naszego salonu !